Telepati

Telepati Nedir?

Telepati ya da uzaduyum bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen enformasyon aktarımıdır. Bir başka deyişle, telepati parapsikolojide incelenen paranormal bir yetenek olup, bireyler arasında duyular-dışı algılama yoluyla düşünce, fikir, duyum veya imajların aktarılmasını sağladığı ileri sürülen tesir irtibatıdır. Terim eski Yunanca'daki “uzak” anlamına gelen tele (τηλε)sözcüğü ile “etkilenme, tesir almış olma,hissetme” anlamlarına gelen patheia (πάθεια) sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş olup önceden kullanılan “düşünce aktarımı” teriminin yerini almak üzere SPR'nin kurucularından Fredric W. H. Myers tarafından 1882'de ortaya atılmıştır. Birçok Doğu Bloğu ülkesinde telepati yerine "bio enformasyon" terimi kullanılmıştır.Telepatide, alıcı ve verici olmak üzere en az iki kişi vardır. Tesiri gönderen ya da düşüncesini yayan, gönderen kimseye verici (agent), gönderileni almaya çalışan kişiye alıcı denir. Telepati yeteneğine sahip bazı” alıcı” telepatların diğer insanların zihinlerini okuma yeteneği oldukları söylenir. Telepati psikokinezi ile birlikte parapsikolojik araştırmanın iki temel araştırma alanını oluşturur. Bu alanda telepatiyi tam anlamıyla keşfetmek ve anlamak üzere sürdürülen birçok araştırma vardır. Telepatinin nasıl, ne yolla gerçekleştiği hakkında çeşitli varsayımlar ortaya atılmışsa da, henüz kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.
Telepati üzerine çeşitli gruplar oluşturulup yapılan çalışmalar hâlâ sürdürülüyor. Bu çalışmaların arasında 1930 yılında yayınlanan “Zihni Radyo” adlı kitabın ortaya çıkmasını sağlayan deneyler son derece ilgi çekici. Upton Sinclair, eşi Mary Craig ve grubun diğer üyeleriyle birlikte yaptıkları çalışmalar yüz elliyi aşan telepatik resim çizme deneylerini kapsıyor. Daha sonra Sinclair bütün bunları “Zihni Radyo” adlı kitapta toparlamış ve konu hakkında Albert Einstein, grubun yaptığı çalışmaları zaman zaman izlemiş ve kitabın önsözüne şöyle demiş;
“Bu kitapta dikkatli ve sade bir biçimde ortaya konulan telepatik deney sonuçları, bir doğa araştırmacısının düşünülebilir olarak kabul ettiği sonuçların çok ötesindedir. Öte yandan upton Sinclair gibi öylesine dürüst bir gözlemci ve yazarın okurlar dünyasını bilinçli bir şekilde kandırmakta

olduğunu düşünemeyiz bile, kendisinin doğruluğu ve güvenilirliği kuşku götürmez.” 

Telepatiyi kuramsal bir temele oturtma çabaları, "Parapsikoloji Dersleri" adlı kitapta şöyle anlatılmaktadır:
Telepati sözcüğü 1882'de F.W. Mayers tarafından İngiliz Ruhsal Araştırma Derneği'ni kurduğu zaman konmuştur. Kelime, Yunanca'dan türetilmiştir. Tele, uzaktan, pathos ise duygu, düşünce demektir. 1930'lu yıllardan itibaren bu konuda araştırmalar yapılmaya başlanmış, bilim adamları tarafından kayıtlar tutularak çeşitli deneyler yapılmıştır. Amaç, konuya bilimsel açıklık getirmeye çalışmaktır.
Beyindeki her aktivite atom seviyesinde kimyasal bir değişime neden olur. Bunun sonucunda çevreye bir tür enerji dalgaları yayılır. Her enerji formunun da bir yayını vardır.Radyasyonsuz hiçbir şey var olmaz. Her şey hayat denizi içinde titreşir durur. Bu sadece canlılar için geçerli bir husus değildir. Canlı-cansız her şey bir titreşime sahiptir. radyasyonsuz dalga formlarının milyonlarca tipi vardır. Bunların pek çoğu zamanımızda henüz ölçülebilir halde değildir.
Bilime göre fizik radyasyonların tümü, uzaklığın karesiyle azalır. Örneğin, bir verici telsizden gelen radyasyon, uzaklık içinde gücünü hemen yitirir. Gerek Dr.Rhine, gerekse öteki araştırmacıların elde ettikleri sonuçlara bakılırsa, telepati için böyle bir düşüş söz konusu değildir. Uzaklığın hiçbir etkisi olmaksızın telepatik transmisyon başarılmıştır. Hatta uzaktan yapılan denemelerin yakından yapılanlara oranla daha sağlıklı oldukları ifade edilmiştir. Dr. Rhine bu bakımdan telepatinin radyant olmayan bir başka enerji şeklinde ele alınıp.açıklanması gerektiğini belirtmiştir. Çünkü, o uzaklığın karesiyle ters orantılı etkilenmemektedir.
Bununla birlikte hemen tüm matematikçiler bunu kabule yanaşmamıştır. Bunlardan bazıları da beynin bilinmeyen özel bir enerji yayarak titreştiği düşüncesini kabule meyletmiştir.
Evet, anlatılanlar öğrendiğimiz gerçeklerden öylesine farklıdır ki, Einstein güvenilirli üzerine konuşmak ihtiyacı duymuş. Fakat, bir de literatüre geçmiş olan ünlü telapatlar var ve onların yüzlerce insanın gözü önünde gerçekleştirdiği telepati gösterileri… Bunların arasında biri var ki, telepatiyi ispatlamak için yaşamış gibidir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük telepati olarak kabul edilen Wolf Messing (Hitler Almanya'sından telepati yeteneğini kullanarak Rusya'ya kaçmış ve kendini kabul ettirerek çeşitli gösteriler yapmıştır) düşünceleri okuma yeteneğinin herhangi bir doğaüstü ya da gizemli yanı olmadığını söylüyor ve telepatiyi nasıl gerçekleştirdiğini şu sözlerle ifade ediyor;
“Kendimi önce belirli bir gevşeklik haline sokuyorum. Bu hal içerisindeyken, duygu ve güç topladığımı hissediyorum. Bundan sonra telepatiyi gerçekleştirmek artık kolay oluyor. Hemen hemen her düşünceyi zaptedebilirim. ‘Verici'ye dokunduğum zaman gönderilmekte olan düşünceyi genel parazitten ayırt etmem kolaylaşıyor. Fakat, temas benim için bir ihtiyaç oluşturmaz.”

Telepati Türleri

Parapsikologlar araştırmalarında telepati fenomenini çeşitli türler altında ele alırlar:

  1. Gizli ya da gecikmeli [?] telepati: Tesirin gönderilmesi ile alınması arasında belirli bir sürenin geçtiği, yani alıcının gecikmeli olarak aldığı enformasyon aktarımı.

  2. Prekognitiv telepati: Bir kimsenin zihinsel durumun geleceği hakkında edinilen enformasyon aktarımı.

  3. Hareki ya da heyecansal telepati: Uzaktan etkileme olarak da bilinen, bir kimsenin hareketlerine ilişkin duyum aktarımı

  4. Yüksek şuur (üst şuur) telepatisi: Yüksek bilgiler ve ortak bilgelik için yüksek şuur haline geçiş söz konusudur.


Parapsikoloji'deki Telepati Deney Yöntemleri

Parapsikoloji alanında telepati kısa adı ESP (extra-sensory perception) olan duyular dışı algılamanın bir türü olarak kabul edilir. Duyular dışı algılamanın diğer tanınmış türlerinden bazıları prekognisyon ve durugörü olarak bilinir. Telepati yeteneğini test etmek üzere başvurulan çeşitli deney yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan en tanınmış ikisi Zener kartları ve Ganzfeld uyarımıdır.


1. Zener Kartları

ein Bild ein 
Bild ein Bild ein Bild ein Bild
Zener kartları parapsikoloji alanında, ESP testlerinde kullanılmak üzere 1920'de Karl Zener tarafından icat edilmiş kartlardır. Parapsikoloji alanında ilk niceliksel araştırmalarda kullanılan bu kartlara, Joseph B. Rhine çalışma arkadaşı Karl Zener'e ithâfen bu adı vermiştir.Zener kartları daire, artı, dalga, kare ve beş uçlu yıldız sembollerini içeren 25 karttan oluşan bir destedir. 1930'larda Duke Üniversitesi'nin Parapsikoloji Laboratuarı'nda Zener kartlarıyla yapılan deneylerde, kartlar desteden tek tek çekiliyor ve deneklerden, görmedikleri bu kartlarda hangi sembollerin yer aldıklarını bilmeleri isteniyordu. Deneklerin bu testlerde başarı oranı, beş sembol olduğundan normalde %20 olması gerekirken, başarı oranının % 20'nin üzerinde olduğu gözlemlenmiştir.[1]

2. Ganzfeld Uyarımı

Ganzfeld uyarımı (İng. ganzfeld stimulation) Parapsikoloji laboratuvarlarındaki deneylerde denekte duyular-dışı algılamayı harekete geçirmek üzere “duyumsal yoksunluk” sağlanması (duyumsal uyaranların minimum düzeye indirildiği bir ortam sağlanması) olayına verilen addır.Önceleri vizüel süreç testlerinde kullanılan terim, 1973 yılından itibaren psi testlerindeki uygulamalar için kullanılmaya başlanmıştır. Bu uyarım sayesinde, beş duyusunu kullanamayan deneğe paranormal algılamalar için bir çeşit fırsat ortamı yaratılmakta, denek, zorunlu olarak duyular-dışı algılama alanına itilmektedir. Fakat beklenen paranormal algılamalardan hangisinin oluşacağı bilinmez; yani denekte bir telepati fenomeni de oluşabilir, durugörü de, prekognisyon da.[?] Parapsikloglar ganzfeld uyarımını sağlamak üzere, “yüzme kabini” veya “izolasyon kabini” denilen, ısısı beden ısısına ayarlı, tuzlu suyla dolu, gürültü ve diğer uyaranlardan yalıtılmış çeşitli kabinler hazırlamışlardır.[1]

3. Popüler Bir Yöntem

Telepati deneylerinin yapılabilmesi için laboratuar koşulları zorunlu değildir; halk arasında ya da aile içinde yapılan telepati deneyleri arasında en bilinen yöntem şöyle açıklanır: Dış uyaranların az olduğu (sessiz, pek ışık almayan, soğuk olmayan vs.) bir odada birkaç kişi gevşer ve zihinsel olarak konsantre olur (odaklanır). Bu kişilerden biri “verici”, diğerleri “alıcı”dır. Deneyde herhangi bir aldatmaca olmaması için verici kişi deneyden önce diğerlerine aktarmak istediği şey (görüntü, örneğin bir elma) neyse onu bir kağıda diğerlerinden gizli olarak yazmış olmalıdır. Beş veya on dakika süren odaklanma süresince verici kişi başka hiçbir şey düşünmeden aktaracağı görüntüye odaklanmalı, yani sürekli onu düşünmeli ve onu bilincinde net ve duru bir biçimde canlandırmalıdır. Alıcılar ise, vericiden gelen etkili yayının bilinçlerinde yer edebilmesi için hiçbir şey düşünmemeye, bilinçlerini bütünüyle boş tutmaya en üst düzeyde özen göstermelidirler. Başarı, vericinin odaklanma (konsantrasyon) derecesine bağlı olduğu kadar, alıcıların her türlü kaygı ve kişisel düşüncelerden uzak bir biçimde bilinçlerini boş tutabilmelerine de bağlıdır. Odaklanma bitiminde tüm alıcılar kendi önlerinde bulunan kağıda bilinçlerin hangi görüntünün belirdiğini yazarlar ve sonuçlar karşılaştırılır. Gözlemler her beş kişiden birinin iyi bir alıcı olduğunu ortaya koymuştur.[1]

Telepati Yeteneğinizin Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Mırıldandığınız şarkı radyoda çalınmaya başlarsa, aklınıza gelen kişiyle yolda karşılaşırsanız veya canınızın çektiği meyveyi arkadaşınız getiriyorsa siz bir telepatsınız demektir.Telepati, kişiler arasında bir fikir ya da duygunun hiçbir araç kullanılmadan iletilmesi, biçiminde tanımlanabilir. Pratik hayatın içinde farkında olmadan telepati yeteneğimizi sık sık kullanırız. Bazen şaşırtıcı tesadüfler şeklinde dikkatimizi çeker, Fakat, yine de bunun üzerinde fazla durmadan gülüp geçeriz.

Mesela çalmakta olan telefonun kimden geldiğini tahmin etmek, mırıldanmakta olduğumuz şarkının radyoda çalınmaya başlaması, aklınıza gelen kişiyle yolda giderken karşılaşmak, canınızın çektiği meyveyi ya da herhangi bir şeyi arkadaşınızın getirmesi gibi daha pek çok örnek sayılabilir ve bütün

bunların tesadüf olduğunu düşünüp önemsemeyiz. Aslında bütün bu tuhaf tesadüfleri telepati olarak tanımlayabilir ve dikkat ettikçe bu yeteneğimizin gelişmesini sağlayabiliriz. Hepimizde az ya da çok derece derece ortaya çıkan telepatinin düzenli bir çalışma sonucu gelişmesi mümkün.[2]

Telepati ve Ruhsal Görü'nün Farkı

Klasik paranormal olaylar olan Telepati ve ruhsal görü, aslında duyu ötesi algı adıyla bilinen yeteneklerdendir. Bu iki yeteneği birbirinden ayırmak güçtür. Genellikle Telepati (Uzaduyum), zihinler arasındaki paranormal bilgi iletişimi olarak kabul edilir; "ruhsal görü"deyse bilgi başka bir zihnin yardımı olmaksızın elde edilir. Oldukça yakın bir zamana kadar Telepatinin bir çeşit manyetik yada elektriksel etki olduğu düşünülüyordu. Oysa bunun böyle olmadığı deneylerle ispatlandı. Bir kere elektriksel enerjinin uzaklık arttıkça zayıflaması gerekir. Ama Duyuötesi algılama uzaklıktan etkilenmez.
Bir elmaya baktığımızda onu görürüz. Ama,eğer bu elma görme alanımız dışında, örneğin başka bir odada, hatta kilometrelerce uzakta bir yerdeyse ve biz zihnimizde onu görebiliyorsak işte bu Duyuötesi algıdır. Birkaç örnek verelim. Çoğu kez yaşadığınız anı sanki daha öncede yaşamış yada bir filmde görmüşsünüzde hatırlayamıyorsunuz izlenimine vardığınız olmuştur. Yine birisini düşünürken aniden o kişiden telefon geldiği yada yolda karşılaştığınız çok olmuştur.
Şimdi şunu deneyebilirsiniz.Telepatik gücünüzü bir ölçün bakalım. Bu deneyde bir arkadaşa ihtiyacınız olacak; 20 parça kağıt üzerine 5 adet Yıldız 5 adet Daire 5 adet Kare 5 adet Artı ve Dalgaya benzer şekiller çizin. Bu kartları gelişi güzel karıştırın. Daha sonra arkadaşınıza sırası ile tabii karışık olarak elindeki karta bakarak zihninde canlandırmasını isteyin. Arkadaşınız bu durumda verici olur. Sizde alıcı olarak arkadaşınızın o an hangi karta baktığını zihninizde sorgulayın ve cevabını verin. Kaç denemede kaç tane kartı doğru tahmin ettiğinizi bir yere not edin. Eğer %30'un üstünde tahminler yapabiliyorsanız. Çok çalışmalısınız. Yüzde 50 ve üzerinde tahminleriniz varsa sizde Telepatik yetenek var demektir.[3]

Telepati ve Empati'nin Farkı

Düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulması, iki zihin veya ruh arasında imaj, fikir, sembol tarzında ortaya çıkan tesir alış verişi olarak da tanımlanan telepati ile yine parapsikolojide kullanılan empati teriminin sık sık birbiriyle karıştırıldığı görülür. Empati (İng: empathy), birbirlerine manevi bakımdan sıkıca bağlı iki canlı arasında, duygu ve ruhsal hallerin aktarılması fenomenine ve bu psişik irtibata Parapsikoloji'de verilen addır. Kimilerince telepatik bir irtibat biçimi sayılmaktaysa da,telepatiden farkı, tanımından da anlaşılacağı gibi, empatide düşünce ve imaj aktarımının olmamasıdır.Örneğin aralarında empati bulunan iki kişiden biri bir bedensel rahatsızlıktan acı çektiğinde diğer empatın da bedeninin aynı bölgesinde acı duyduğu görülmüştür. Gözlem ve deneyler empati halinin anne ile çocuklar arasında ve ikizler arasında daha sık gerçekleştiğini göstermiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, empati halinin özellikle ebeveyn ile yavrular arasında gerçekleştiğini göstermektedir. Örneğin, bir deneyde, yavrularından kilometrelerce uzağa götürülen bir anne tavşanın, yavruları öldürüldüğünde acı acı bağırdığı görülmüştür. Terim, Latince'deki "iç,içine, içinde" anlamına gelen "em" öneki ile Grekçe'deki "duygu, acı, ıstırap, algılama" anlamına gelen "patheia" sözcüğünden türetilmiştir. Terimin psikolojide kullanılan anlamı ile parapsikolojide kullanılan anlamı aynı değildiTelepati türleri

Susan Carter tarafından;

Bu atölye sahibi olmayı isteyen neden everal kişi sordu. Gerçekten yoktu. Bu korkutucu tür kamu göz ki Telepati ile ilgili olduğumu veya ilgi içinde dışarı koymaktır. o geldi ne dersiniz ki bazı kitaplarda AA Bailey (Djwhaul Khul) tarafından okuyordu ve o söz olduğunu Mesih'in kadınların bir grup telepaths Ustaları Planı hakkında üç festivaller boyunca at mesajları getirecek yeniden önce Nisan ayında Dolunayın zamanında, Mayıs ve Haziran.Mesih Nisan ayında bir aşkla yapmak zorunda bitti, Buddha Mayıs ayında bir ilim ve hikmet ile yapmak zorunda kaldığımızı, ve Mesih tekrar Haziran ayında iki enerjilerin bir harmanlama ile ilgisi var biri sorumludur love-bilgelik ve içine Planı'nın bir parçası haline önümüzdeki yıl için başarmanın o çevirir. Ben de bu kadınlar aynı yeri geçmek için ilham kaynağı olacağını okuyun. Orada gibi kadın telepaths ya da telepatik iletişimcilerin bu grupların birkaç tüm dünyada olacak gibiydi.Sadece bana bu alan veya Sanpete İlçesi biri bu alanlarda olacağını geldi. Ben ve telepatik eğilimleri var ve kendimi çok eğlenceli hep birlikte almak ve telepati, enerjileri hakkında daha fazla bilgi olacağını düşündüm pek çok kadın biliyorum bizim güçlü birleştirerek başlatın. Birlikte katlanarak güçlendirmek birbirlerine.Biraz zor zamanlar insanlar ve benzeri derdi ne düşünerek geçti. Son olarak ben bu sesi duydum bana söylediğin, "Susan, o sizin hakkınızda değildir." Ben utandım, ama rahatladım. Ya benim anlamda bu zaman oldu ve bu yer telepatik yetenekleri daha gelişmekte başlatmak için olduğunu gerçekti ya da değildi. o olsaydı, ben sadece haberci veya toplayıcı, ama grup hakkında, benimle ilgili değildi.Ben neredeyse dakika biz Telepati veya şeyleri genelde kimse kabul kötülük veya bulundurma veya kötü bir şey oluyor potansiyeli getirecektir görüşmeye başlamaları garanti edemez. Biz ne kadar doğal olarak bizim telepatik becerilerini geliştirmek için biz negatif enerjilere kendimizi açmayın öğrenmek için gidiyoruz.Sen kimsin? Sen nesin? sadece vücudunuzu mısınız? Aklını? Senin kişiliğin? Bu bizim vücudumuzun daha fazla, gibi görünüyor beynimizde ve kişilikleri daha fazla.Ama bir dakika vücudumuzun bahsedelim. Nasıl pek çok auralar görebilirim? Nasıl pek çok auralar görebilirsiniz kimse biliyor musun? Nasıl onları tanımlarsın?Sizden mi bir eterik beden duydun mu? Ben kağıt boş bir levha dışarı geçirecektir. Şimdi başparmak almak ve sadece dokunarak onları tutun ve sonra yavaşça ayrı bir inç yarım hakkında onları çekin. Gözlerini tür go olun çapraz veya gözlü çok rahat. Deneyin birkaç kez ve muhtemelen mavi veya beyaz anahat başparmaklarınızla çevreleyen bir tür göreceksiniz. Bu senin eterik organıdır.bunu görebilirsiniz birisi sizin mi? Bu eterik beden bizim konumuz bugün olacak. Gerçekten çok etkileyici ve fiziksel bedenin bir parçası olarak kabul edilir ve çok bizim auralar bir başlangıcıdır.Ne zaman biz oldukça bizim eterik beden gelişmiş yumurta bize etrafında şekillenen, ama olur o kadar çok şekil bizim fiziksel beden yakındır. Ben Veil insanların olanların Spirit Dünyada bizi ayıran konuşmak olduğuna inanıyoruz.
Hintliler bunun için bir web olarak bakın. Hintliler hepimiz bağlayan bir web siy. Bir örümcek gibi hepimizi civarında bir şey dokunmuş ve orada hepimiz arasındaki bu zincir böylece bir sonraki kişiye gidiyor, hepimizi bağlayan. Daha unevolved olduğumuzu kalın web '. Biz daha yüksek varlıklar web incelir gelişmeye gibi. Bu web altın rengi parlayan düşünün.Bizi etrafında bir koruma, enerjileri o biz idare etmeye hazır olmadığını bize koruyor. "Bir adamın organları yeterince saf değilse onların atomik titreşim yeterince yüksek değilse, o aşırı stimülasyon tehlikesi zaman doğa güçleri ile temas getirdi ve bu kaçınılmaz yıkım ve dağılma öngören bir veya diğer onun organları. Bazen iki veya daha fazla ve bu durumda imha gerektirecektir olabilir, bu kesin bir gerileme ruh] [için içerir. "Kozmik Ateş Alice Bailey tarafından

Doğu felsefesinde çakralar enerjinin vücut veya eterik beden bulunmaktadır. Çakralar kapalı veya açık olduğu söyleniyor. Bunlar enerji yerleri veya bazen denilen yangın tekerlekleri vardır. Onlar saat yönünde döndürmek veya tersine ve farklı kadınlar erkeklere göre için spin.Yedi çakralar eterik beden içinde bulunan ancak fiziksel vücudun belirli bölümlerine yakındır. Temel çakra omurganın temel yakınlarındadır. İkinci çakra göbek yakınında bulunmaktadır. Solar Plexus çakra diyafram tarafından bulunur. Kalp çakra bellidir boğaz çakra olmasıdır. Sonra kaşlar ve kafatası yumuşak nokta bir bebek olarak eskiden taç çakra arasında üçüncü göz çakra olduğunu.Şimdi çakralar doğu felsefeleri bir parçası, ama orada glandüler sisteminde yazışmaları vardır. Batı tıp çok bizim bezleri ve işlevleri öneminin farkındadır. Doktorlar bize bizim bezleri ve hormonlar dengesiz daha fazla hasta olasılığı varsa. Bizim çakraların dengesiz prana ya da yaşam gücü ise doğu doktorların yanlış dolaşan olduğunu söylemek ve fiziksel olarak bizi etkileyecektir. Bizim çakralar ve eterik beden ve aynı zamanda glandüler sistem mükemmel bir denge içinde biz hasta asla olsaydı.Taç çakra ile bir bezi bu çakra-epifiz bezi ile ilişkili başlayarak. Üçüncü göz çakrası hipofiz bezi ile eşleştirilmiş. Boğaz çakra tiroid ve kalp çakra uyumludur timus bezi vardır. göbek veya cinsel çakra ile pankreas ile Solar Plexus çakra hatları kadar gonadlar ile ilişkilidir. Son olarak, fakat en az değil, baz çakra çiftleri kadar bizim böbreküstü bezleri ile.Djwhul Khul bize ki erken biz bir bedenlerimizin yanmasına çakra açmaya çalıştığınızda. Bu önemli, çünkü biz telepatik biz bizim organları aracılığıyla bunu iletişim farklı cisimler için bir fikir elde etmektir. Vücudun pek çok insan bizim fiziksel beden olduğunu düşünüyorum. eterik beden önce tartışıldı olarak gerçekten bizim fiziksel bedenin bir parçası, onlar biriz. Sonra bizim duygusal beden ve ardından zihinsel beden. Can ne çakralar bu organları ile ilişkili düşünebilir misiniz?Astral veya duygusal beden güneş pleksus ile gücümüzün koltuk, benliğimizin ilişkilidir. o kafa olmadığından ruhsal beden charka, sen hile olabilir. Önemli şey, her vücut arındırılmalıdır ve titreşim için daha kolay ve daha güvenli telepatik akımları temas sağlamak için yetişmiş olması gerekiyor.Orada telepati üç farklı tipi vardır. Bugün ikisi görüşmek üzere gidiyoruz. Üç tür İçgüdüsel vardır, Ruhsal ve sezgisel Telepati. Biz ilk iki çalışma olacak.İlk olarak, içgüdüsel telepati var. Alındığı ve güneş pleksus aracılığıyla gönderdi. Yakından astral / duygusal beden bağlıdır. İşte, "Ben bir his var ... Ben, benim içgüdüleri ve benzeri söyle bir bağırsak his var gibi sözler yol verilmiş olmasıdır." Bir anne bir şeyler bilmek kullanabilir mekanizmadır çocuğunu ve hareket yanlış üzerinde.Ne olursa olsun duygusal düzeyde biz altındadır şeyler biz gelip alacak seviyesidir. Bu karanlık kişiler için büyük tehlike yerini sen etkileyen başlamaktır. Eğer temelde görünüyor ve manevi sesler şeyler almaya başlayacaklarını bencil iseniz, ama aslında oldukça hizmet kendini.Bir kişi korku dolu birçok korkulu olanakları hakkında içgüdüsel telepati yoluyla almak ve yanlış doğru daha fazla olabilir. bu durumda içgüdüsel telepati bağlı olarak çok doğru olmaz. Buradaki püf nokta, bazen o yüzden sağ insanlar korkuyor her zaman duygusal çalkantı ve rahatsız bir sürü oluşturur kadar dinlemek için değil üstünde.En iyi yolu şeyler bu tür kendinizi korumak için, nedenlerinin farkında olmak duyguların iyileşmesi, ve "vahiy" ya da düşük seviyede olduğunu kavrama reddetmek mümkün.Ne zaman bir enstrüman her nota bir nota çalmak düşük sesi ve yüksek bir sesi vardır. Mükemmel zift bu iki ton orta olanıdır. telepati biz mükemmel bir adım için de arıyoruz. bu bant genişliği düşük düzeyde şeyler dinlemek, o gerçekten yararlı ve gidiş değil zararlı olabilir. Diğer taraftan, öğrenmenin en iyi yolu ile gitmektir. Eğer düşük bir varlık veya daha yüksek bir alıyorsanız eğer meyve olarak öğrenecekleri. Onun üzerinde yürümek, öğrenme gibi, bazen düşersin, ancak toz kendinizi kapatın ve ileri gidin.Bu büyük nedeni dinlerin bazı çok garip yolları üzerinde yol açabilir için astral sesler ve negatif varlıklar üzerinde toplayıp müzik bu aşamasında bir manevi yol insanların cesaretini olduğuna inanıyoruz.Ben Utah özellikle haberi gazete bundan içinde olduğunu düşünüyor. Lafferty Brothers "onları hukuk kendi kız kardeşi öldürmek ve bebek hakim bir ses duydum sadece bir tuhaf örnek. Eğer bu tür olayları yeteneğine sahip bir seviyede değilseniz, size kelime yapmak almayacaksınız gibi. Sadece bir ses geliyor ekonomik kazası hakkında komşunuzun uyarmak için söylüyorum alabilirsiniz. Hatta yakın bir komşu olmayabilir ve onlardan izole etmek için kullanılır, fakat siz dinlemek değil çünkü sen üstün hissettiriyor. "Onları meyvelerinden tanıyacaksınız."gerçek motifleri dikkat ediniz. gerçekten kendinize dürüst al. Bir şey tarafından "izledi ama" her şey dinlemek derseniz sonra ama. Bu senin gerçek, daha önce söylemedim bir şey olduğunu ama. "Sana yardım etmek isterdim, ama yol çok benim çocuklar ile ilgili değilim." Muhtemelen yardımcı aşk olmaz, size yardımcı olmak için değil Konuştuğunuz kişiye kabul edilebilir bir neden arıyor. Biz bilincinde gereken türden bir şey olduğunu. Biz gerçeği konuşmayı öğrenmek zorundadır. Çünkü bazen çok zor kimse zarar vermeden doğruyu konuşmak olacaktır. Ayrıca ne zaman sessiz olmayı öğrenmek gerekir.Nasıl birçok hiç kitap okudum, "Yaşam Dünya gayba"? O harika bir kitap yeniden Mike Rigby tarafından Spirit Dünya hakkında yayınladı. Bazı güzel kitaplar Spirit Dünya deneyimlerini tarif etmektedirler. Bir azı ne bu kitabın Spirit Dünya yüksek cennet değil does BT. Hoparlör burada onun Spirit Dünya şeylerin kenarına doğru yürür gibi kaybolmayan ve artık orada görebilirsiniz başlar diyor. Bir keresinde Mesih ve gözlerini görmek için meshetti oldular tarafından alınır ve o ne onun düzeyi ötesinde görür.Dünya o gösteriyor olduğu neredeyse anında arzular. Bu güzel ve huzurlu ve daha çok boya veya onların toprak hayattan kaçırmış olabilir piyano veya faaliyetlerin herhangi bir sayı oyunu öğrenme gibi şeyler her türlü iş meşgul. Joseph Smith biz sanki o Telestial Dünya biraz orada o kadar güzel ki almak için kendilerini öldürmek isteyeyim bakışını dedi.Ben Spirit Dünya Astral Dünya nedir ve Joseph Smith konuşma idi inanıyorum. Çok güzel bir yer sevgisiyle dolu, ancak daha düşük bir düzen cennetidir. Bu kitapta, bazı gelişmiş ruhlar sadece bu seviyede on kalmak ya da öylesine gün arkadaşlarınız ve ailenizle ziyaret edip daha sonra daha yüksek Worlds geçmek söyler.Spirit Dünya kısmı düşük yerdir genellikle Spirit Prison olarak anılacaktır. Bu gri ve koyu ve çok hoş olduğunu. Yol gitmek İsa ve hareket halinde olan sevgisi kabul etmektir. Ayrıca Astral / istek dünyanın bir parçasıdır.Bu yüzden güneş pleksus aracılığıyla bağlıyorsanız, biz Astral Dünya duygular ve istek bağlanıyorsanız. Bazı harika insanlar bize çok şey öğretebilir orada negatifliği dolu bazı alt düzey titreşim ruhları ve bizi patika yoldan vardır. Ama şeylerin büyük düzeni çok yüksek bir yer değildir.Bu kötü bir şey Astral / Duygusal dünyaya bağlanmak için, sadece ne bağlanma bilmek değildir. Onlar değerli olacağını bazı anlayışlar var, ama tıpkı oldukları gibi akıllıca olabilir. Diğerleri daha gelişmiş ve biraz bize öğretebilir. Bu büyüme buradan seviye üzerinde ki içine musluk isteyeyim bir yer varsa o belirler bağlıdır.İlginçtir ki, ben astral dünya haline geliyor inanmak daha dünyamızın bir parçası her gün. Bu peçe hızla ikisi arasında incelme gibi görünüyor. çok düşük seviyede Telestial dünya Belki de gelişmekte olan nerede daha güvenli bize yüksek düzeyde Telestial dünyanın bir parçası olmak için hazırlanmıştır.Psychics Sylvia Brown, John Edwards ve benzeri gibi daha sık ve iyi bilinen hale gelmektedir. Biliyorsunuz bu ardına bir ötedünya kabul olmaya başlıyor. o bize yakın gelecekte en çok olacak nasıl Çocuklar Denise Mendenhall geri dönüş yok peçe ile komaya gelen sevenler için öncüsüdür.Ayrıca biz anlamda bizim çocuğa bir uyarı göndermek için bu içgüdüsel telepati kullanabilirsiniz tehlikede. Bir anne sevgisi güçlü bir şeydir. Biz çocuk veya diğer uzak bize onların refah genel bir fikir edinmek için sevdiklerinize içine tune için bunu kullanabilirsiniz. Biz eski Hint anne dans etmek, Endişe kaygı endişe, kaygı başvurmak kaygı endişe gerek yok ...biz gerçeği değil, "en kötü senaryo" biz gibi duygu mümkün olduğunca yoksun olması ve hissetmek gerek almak istiyorsanız sevgi birincil duygu olarak. Sonra en olası senaryonun alacak ve işe muktedir olduğunu oldukça kötü olası daha.Bir arkadaşım, Harry, bir kamyon sürücüsü ve olağandışı ona on gün sürece anda toz olman için değildir. O ve eşi Jodi nadiren telefon birbirlerine yaptığı devamsızlık sırasında. Jodi kocası içine ayarlamak için içgüdüsel telepati kullandı. O görebilir ve ne, nerede ve benzeri olup bittiğini hissediyorum.Içgüdüsel telepati, ancak kullanır ve kendi yeri vardır orada telepati diğer modu bulunmaktadır.Ruh Telepati, daha fazla güç kazanıyor ama içgüdüsel telepati gibi yaygın değildir. bir sonraki beden, zihinsel bir uğraşan o isimleri devletler gibi. Içgüdüsel telepati ile biz güneş pleksus çakra kullanın. Herhangi bir tahmin ne çakra Ruh Telepati ile kullanılır?İlginçtir ki o boğaz çakra, yaratıcılığın merkezi ya yani yaratmasıdır. İşte apaçık yapacak bir din olduğunu. "Başlangıçta Word ... ve Tanrı Sözü ve [Word] tarafından yapılmıştır her şey yapılır." (Yuhanna 1:1-3) Doğu dinleri güç kelimeler veya mantralar içinde çok, ama LDS din bile tanınan belirli güç kelimeler veya adamic kelimeler sahip güç olarak tanınmaktadır.Thomas Edison kez yorum "Bu fikirler havada" ve tek sadece onları toplamak zorunda yaptı. birkaç film neredeyse aynı anda aynı düşünce ile gelen olayın bile medya tarafından konuşulur oldu. Fikirleri var ve yaratıcı sıralar sadece onlara almak gibi görünüyor.buluşların dünyasında sık sık sadece kim ilk radyo veya televizyon örneğin fikri vardı çözmek zordur. Bir Bishop bana geldikten sonra inancını Lord bir fikrin için o umut en az birinin üzerinde yoluyla takip edecek yılında yürürlüğe istedim en az üç kişi esinlenilmiştir söylemek vardı.Ben Yetmişli yılların başında ben güçlü bir izlenim kurgusal bir roman LDS kadınlara yönelik yazmak zorundaydım söyleyebilirim. Orada anda piyasada böyle bir şey vardı ve bu ihtiyaç olduğunu gibi hissettim. Ben yapmadım ve izledim yazar yazar LDS pazarı için yazmaya başladım sonra. Sizden yapılan benzer-ya göz ardı mı ya da bir fikir aracılığıyla aşağıdaki?Ben BYU (zihnin çalışma olarak Bilişsel Psikoloji okuyan ve nasıl çalışır?) Biz bilim adamları ve AHA an okudu. Biliyorsunuz, küvet iyi bir yerde bir AHA an deneyim olduğu bilinmektedir. Bazı bilim en büyük keşifler ve küvet, bir göl veya diğer görünüşte bilimsel olmayan ortamlarda dışarı bakan düşünüldü.Bu yazarlar ya da mucit veya diğer yaratıcı insanların duymak nadir değildir Tanrı onların yaratılması için kredi vermek. Onlar yardımcı olduğunu biliyorum. Gerçekten yaratıcı ayarlamak için güçlü insanların çoğu yok içine bir şey vardır. Sık sık onları aramak dahilerin. Ama bile Einstein sadece ortalama zeka bile bu, o biraz yavaş görünüyor büyüyor gibi görünüyordu.Fakat bu bizim dahilerin en kullanmayan bir yeteneği var düşünün. Onlar oturup düşünmek ve onların aklında bir soru tutun onlar "almak o kadar." Benim kocam çok büyük bir yetenek bu yoktur. O derinden üzerine onu anladığı kadar fizik soru demek contemplates. O ona bir flaş verilir diyor. O "indiriliyor çağırır." Ona verilmiştir ne ve başkasına iletişim kurabilecektir bunun bir hafta et dışarı sürebilir diyor.David Allen, Sterling babasının zaman alanında tanınmış bir fizikçi. Halen Birleşik Alan Teorisi üzerinde çalışıyor, teori Einstein hayatının son 35 yıl çözmeye çalıştı. Ne zaman Ren ve David konuşmak fizik David açıkça Ren biraz daha karmaşık fizik teorilerini bugün bilinen anlayan sürpriz dile getirdi. Orada Ren bu şeyleri anlamak hiçbir şekilde olduğunu söyleyerek devam ediyor, ama yok. Ren okulda olağanüstü değildi ve Tıbbi Laboratuar çalışmaları bir iştirakçi mezunudur. O resmen fizik okumuş hiç. Ama düşünmek ve o siteleri almak yok.Bu telepati bir şeklidir, Ruhsal Telepati ve bu vahiy denilen olacağını dini çevrelerde. Bu benim için apaçık orada bilgi kendimiz için hazır olarak aşağı gönderirken diğer tarafta bu yüksek varlıklar vardır. Onlar aşağı oldukça iyi, ben hayal olur bilgi gönderiyoruz. Ama nasıl olup alınan?Ideal alıcı alan kendi boğazını çakra, ama olacak solar plexus çakra en az çizgi direnç Gelişmemizde bu noktada ve tek bizim için kullanımı en kolay. Bu yüzden sık sık biz iyi bir fikir almak hemen biz olmak için gidiyoruz ne kadar güçlü, vb zengin çevirmek. Bizim için insanlığın iyiliği için verildi ve biz kendimizi iyiliği için bunu kullanır ve böylece asıl amaç bozabilir.Bazı bilim adamları oldukça yeterli fikirli onların boğaz çakra sayesinde fikir almak ve güzel şeyler elde edebiliyoruz. Onlar laboratuvarları oluşturmak eğlenmek ve icat ve bu süreç içinde onlar icat yapmak bir şey ile asla kaybolur. İşte bu bilgi Eminim-sadece bilim veya mucit zevk için am gönderme niyeti yoktur.Ideal yolu Ruh Telepatik mesaj almak için bizim boğaz ve kalp enerjileri birleştirmek olacaktır. Kalp çakra bazen Mesih Chakra veya Çakra Aşk denir. Bu ne bizim adam hizmet için bizi uyarır ve isteğimizi uyarır Krallığı Tanrı'nın ya da bir tür bir topluluk için söylüyorlar. Bunun için enerjiyi grupları kullanabilirsiniz (iyi ya da arada kötü). O yağmur düşer hatırla adil ve adaletsiz.kalp ve boğaz çakralar, Amaçları birleştirerek Tanrı'nın yerine olacak. Bilgi insanoğlu için kullanılacaktır. Jonas Salk, çocuk felci aşısının mucidi, ilginç bir önerme olan oğlu ile birlikte bir kitap yazdı. O bizim rekabet yaşından itibaren işbirliği yaş ilerlediğini söyledi. O bilimsel çizelgeleri bir grup ve benzeri aracılığıyla ispat etti.Kalp çakra insanlık ve uyanmış olmanın artık biz sadece kendimizi ve küçük aileler düşünüyorsunuz, ama nasıl hepimiz birbirine görülmeye vardır. İnternet bu fiziksel bir örneğidir.Ne zaman enerjileri fiziksel bir şekilde bizim için apaçık hızlandırdı vardır. Telgraf, ama içgüdüsel telepati temsil internet nasıl birlikte, biz bu kadar herhangi birimiz daha fazla bireysel olabilirim bize gösterir.İşte bu önemli nedenlerinden biri böyle bir atölye sahip olmaktır. Enerji birlikte herhangi birimiz tek başına yapabileceği bir şey daha güç olacaktır oluşturabilir.